Get Adobe Flash player

TUỔI TRẺ YÊN BÁI XUNG KÍCH, SÁNG TẠO XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC!

Yêu cầu, nhiệm vụ của công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới, trách nhiệm của tổ chức đoàn trong công tác vận động thanh niên

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn coi trọng công tác vận động quần chúng. Quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân đã trở thành truyền thống vô cùng quý báu, nguồn sức mạnh to lớn của Đảng và cách mạng Việt nam. Đối với tỉnh Yên Bái, một trong những yếu tố quyết định làm nên thắng lợi và thành tựu to lớn trong 67 năm xây dựng và trưởng thánh đó là phát huy sức mạnh nội lực, đoàn kết các dân tộc trong tỉnh và làm tốt công tác dân vận.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy duyệt Văn kiện đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIII

Trong lich sử cách mạng nước ta các đoàn thể quần chúng và các tổ chức xã hội đã đóng giữ vai trò quan trọng. Các tổ chức này đã động viên, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đấu tranh thống nhất nước nhà. Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức thành viên đã có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự hình thành và củng cố nhà nước kiểu mới ở Việt nam vai trò này của các đoàn thể quần chúng đã được khẳng định rõ trong trong Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam. “Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức Nhà nước”.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được hình thành theo nguyên tắc tự nguyện và hoạt động theo nguyên tắc tự quản, nhằm đáp ứng những lợi ích đa dạng của các thành viên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia vào các công việc nhà nuớc, công việc xã hội, nâng cao tính tích cực của mỗi công dân; là công cụ để tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng trong các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của mình trong vận động, tập hợp, tổ chức quần chúng  xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng, tăng cường và củng cố nhà nước của dân, do dân, vì dân, là người đại diện cho ý chí, tiếng nói của quần chúng.

Trong quá trình thực hiện chức năng chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính tri xã hội thể hiện vai trò là công cụ của Đảng, là đối tác của  Nhà nước, đồng thời là người đại diện chính trị cho các tầng lớp nhân dân trong quan hệ với Đảng và nhà nước.

Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế đang đặt ra nhưng yêu cầu bức xúc trong công tác vận đông quần chúng. Quá trình công nghiệp hoá  đã và đang tác động , ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống xã hội tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự biến đổi các tầng lớp nhân dân, giai cấp xã hội. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi không ngừng hoàn thiện và phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiệm vụ giáo dục chính trị tưởng và đạo đức, động viên, phát huy tính tích cực xã hội của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoa đất nước; chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ, tham gia thực hiện công việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội; giữ vững và tăng cường mỗi quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân.

 

Thanh niên tình nguyện tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho thanh niên xã Kim Nọi huyện Mù Cang Chải trong chiến dịch TNTN Hè 2012

Những thành tựu của thời kỳ đổi mới vừa qua cùng với truyền thống đoàn kết yêu nước và ý chí tự lực, tự cường vẫn là những thuận lợi cơ bản đưa đất nước ta vững bước vào thế kỷ 21. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn nhiều mà nổi bật là nước ta vẫn là một nước nghèo, điểm xuất phát thấp; trình độ của lực lượng sản xuất cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, năng lực quản lý vẫn còn lạc hậu so với nhiều nước trên thế giới và khu vực. Những biến động phức tạp trên thế giới và khu vực đang có tác động mạnh làm cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế nước ta vốn đã rất khó khăn lại càng khó khăn hơn, chúng ta phải điều chỉnh chủ trương, chính sách kinh tế, tài chính để hạn chế ảnh hưởng cuộc khủng hoảng. Trong cơ chế thị trường có nhiều vấn đề xã hội phức tạp nẩy sinh, đặc biệt là các tệ nạn xã hội như: Tham nhũng, buôn lậu, ma tuý, mại dâm, cờ bạc….chưa có các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn kịp thời. Vấn đề việc làm, đời sống… vẫn đang là những vấn đề bức xúc làm cho các tầng lớp nhân dân, đoàn viên,  hội viên có nhiều tâm tư lo lắng ảnh hưởng đến tính tích cực và niềm tin của nhân dân.

Những vần đề trên đặt ra yêu cầu phải đổi mới tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội, để tăng  cường công tác đoàn kết toàn dân, tạo nên một khối thống nhất, phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đây là vấn đề có ý chiến lược của cách mạng hiện nay.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đó là phải tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài, phát huy sức mạnh  khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, đổi mới mạnh mẽ và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng của Đảng bộ tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Ngày 26 tháng 4 năm 2012 Ban Thường vụ tỉnh uỷ đã có Nghị quyết số 31-NQ/TU về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng gia đoạn 2012-2015 với mục tiêu: Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong giai đoạn mới, xác định dân vận là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và của mỗi cán bô, đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả vận động quần chúng theo hướng thiết thực, cụ thể hơn; nâng cao chất lượng tổ chức, tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên vào các tổ chức chính trị xã hội. Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng cần xác định công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà đoàn viên, hội viên và nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu. Khắc phục tình trạng hành chính hoá, phát huy vai trò nòng cốt, tập hợp, đoàn kết nhân dân xây dựng cơ sở chính trị, tham gia gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa ban, tăng cường đối thoại với nhân dân; tham gia tích cực cùng chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, hội viên, giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng đúng pháp luật của nhân dân.

TNTN phối hợp với thanh niên địa phương khắc phục sạt lở đất tại thôn Tà Chế Lừ xã La Pán Tẩn tháng 7/2012

Quan tâm, chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là nơi vận động, tập hợp, đoàn kết thanh niên, phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý Nhà nước và xã hội.

Công tác vận động thanh niên là một trong những nội dung của công tác vận động quần chúng luôn được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm trong. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của của Đảng và các chủ trương Tỉnh uỷ Yên Bái về công tác thanh niên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng; sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, sự đồng tình và cổ vũ động viên mạnh mẽ của xã hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong thời gian qua Đoàn thanh niên tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác vận động thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi công tác vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Bằng nhiều cách thức, biện pháp và nhiều phong trào khác nhau, Đoàn TCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, phổ biến và giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên…Các hoạt động trên đã hun đúc cho thế hệ trẻ Yên Bái tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, ham học hỏi, yêu lao động, tự giác, gương mẫu chấp hành pháp luật, sống có kỷ luật, kỷ cương.

Ngày nay, đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Thời kỳ mới đặt thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Yên Bái nói riêng trước những thời cơ và thách thức mới. Từ việc nắm bắt tình hình thanh niên trên địa bàn tỉnh và những diễn biến mới của thời đại, Đoàn thanh niên CSHCM tỉnh Yên Bái phải có những đổi mới trong công tác vận động thanh niên. Trước hết cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; triển khai có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn đến năm 2015 gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của bộ Chính trị về đẩy mạnh và học tập và làm theo tấm gương đại đức Hồ Chí Minh.

Thứ hai, tăng cường nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để cụ thể hóa thành các chương trình, các phong trào hành động của Đoàn, Hội, Đội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia.

Thứ ba, tập trung triển khai tốt phong trào “Tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “sáng tạo trẻ”, phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; xây dựng các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Có các giải pháp giúp thanh niên nông thôn cập nhật thông tin, tiếp cận khoa học - kỹ thuật để lao động, sản xuất, phát triển kinh tế ngay tại địa phương mình.

Thứ tư, triển khai có hiểu quả Đề án xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn - Hội trong khu đặc thù của tỉnh Yên Bái đến 2015. Xây dựng mô hình “Chi đoàn 4 chủ động”, chủ động nắm tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, chủ động thực hiện nhiệm vụ, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng và phối hợp với các tổ chức liên quan trong triển khai nhiệm vụ. Có chiến lược quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Đoàn tỉnh Yên Bái lâu dài.

Thanh niên một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Trong “Thư gửi các thanh niên" ngày 17 - 8 - 1947 chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Thực hiện lời dạy của Bác, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, Đoàn thanh niên CSHCM tỉnh cần phải làm tốt hơn nữa công tác vận động thanh niên. Tổ chức Đoàn các cấp phải chung tay cùng với cấp uỷ, chính quyền và toàn xã hội chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ của tỉnh Yên Bái ngày càng năng động, sáng tạo, yêu quê hương, đất nước, yêu lao động, ham học hỏi, nhân nghĩa, nhân văn./.

Nguyễn Thành Công - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Yên Bái

23-03-2017

 

 
 

001831189
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
578
2162
6412
35761
31200
1831189

 
  Liên kết