• Loading...
 
Chiến thắng bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Ngày xuất bản: 30/04/2019 12:00:00 SA
Lượt xem: 4525

Cách đây 44 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ của Quân Giải phóng đã tung bay trên nóc dinh Độc Lập, sào huyệt cuối cùng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Lá cờ ấy cũng khẳng định sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam đã hoàn toàn thắng lợi vẻ vang.

Để tiến tới đỉnh cao thắng lợi trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước-kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân tộc Việt Nam đã phải trải qua cuộc trường chinh với muôn vàn hy sinh, gian khổ. Một đất nước đất không rộng, người không đông, nhưng phải chống lại và đã chiến thắng kẻ thù hiếu chiến, lắm tiền, nhiều của, cùng các loại vũ khí, trang bị hiện đại bậc nhất thế giới là điều nhân loại thật khó tưởng tượng.

Những nghiên cứu lý giải trong hơn 40 năm qua đã phần nào làm sáng tỏ nguyên nhân, bài học thắng lợi của dân tộc Việt Nam và cũng chỉ ra những nguyên nhân thất bại của Mỹ-ngụy và của chủ nghĩa đế quốc. Tựu trung lại là để giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ ấy, chúng ta có đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng dựa trên nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin về chiến tranh cách mạng; chúng ta có sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn của bạn bè quốc tế, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa, do đó sức mạnh dân tộc được kết hợp với sức mạnh thời đại; chúng ta có Quân đội nhân dân anh hùng, với nghệ thuật tác chiến khoa học sáng tạo... và điều quan trọng nhất là chúng ta có sự đoàn kết, nhất trí, trên dưới một lòng của toàn dân tộc.

Chính sự đoàn kết, nhất trí ấy đã tạo ra sức mạnh tổng hợp để chúng ta vượt qua mọi chông gai, thử thách, vượt lên mọi sự ngăn chặn khốc liệt của kẻ thù, để đi đến cái đích cuối cùng là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, hoàn toàn tự do, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân bán đảo Đông Dương nói chung.

Từ Chiến thắng 30-4, đất nước ta bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội với bao khó khăn chồng chất, nhưng cũng chính sự đoàn kết, thống nhất cả về hành động và ý chí từ trên xuống dưới nên chúng ta đã giữ yên bờ cõi, thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Những thành tựu to lớn, những dấu mốc phát triển vượt bậc về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... sau hơn 30 năm đổi mới của Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh vô địch.

Ngày nay, đất nước đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thuận lợi, thời cơ là cơ bản, nhưng khó khăn, thử thách cũng không nhỏ. Thuyền ra biển lớn bao giờ cũng gặp sóng cả, gió to, vì thế bên cạnh sự lãnh đạo của Đảng, thì phải có sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc. Quy tụ và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để hoàn thành các mục tiêu cách mạng không ai khác chính là Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua việc định ra đường lối cách mạng đúng đắn, thông qua đội ngũ được tổ chức chặt chẽ, thống nhất từ Ban Chấp hành Trung ương cho tới từng chi bộ, từ tổ chức đảng cho đến từng đảng viên. Để hoàn thành sứ mệnh cao cả ấy, Đảng phải luôn tự làm mới mình, tự sửa mình để luôn trong sạch, vững mạnh. Khi dân đã tin vào Đảng thì mọi chủ trương, đường lối của Đảng đều sẽ biến thành hiện thực. Muốn quy tụ được lòng dân, nguồn cội tạo ra sức mạnh của đại đoàn kết thì việc quan trọng là phải chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, do đó các chính sách an sinh xã hội cần được chú trọng, nhất là trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, triệt tiêu dần sự phân hóa giàu-nghèo, bảo đảm ngày càng tốt hơn sự dân chủ, công bằng trong xã hội... Đó là những việc lớn nhưng không thể không hoàn thành.

Cũng từ Chiến thắng 30-4 cho thấy sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là vô cùng quan trọng. Ngay cả trong thời bình chúng ta cũng không được lơ là với nhiệm vụ ấy. Vì vậy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng với tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thì phải tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, thực hiện đúng chủ trương của Đảng là xây dựng đi đôi với bảo vệ. Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong tác chiến, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc,

(Nguồn qdnd.vn)