• Loading...
 
Câu hỏi: Chủ nghĩa Mác-Lênin được cấu thành từ những bộ phận nào? Nội dung cơ bản của những bộ phận đó?
Ngày xuất bản: 07/03/2017 10:02:54 SA

Trả lời:

Chủ nghĩa Mác-Lênin là một hệ thống lý luận thống nhất gồm ba bộ phận: Triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học.

- Triết học Mác-Lênin (bao gồm chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử), là khoa học về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Triết học Mác-Lênin đem lại cho con người thế giới quan khoa học và phương pháp luận đúng đắn để nhận thức và cải tạo thế giới.

- Kinh tế chính trị Mác-Lênin nghiên cứu quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, tức quan hệ sản xuất. Với phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa, kinh tế chính trị Mác-Lênin nghiên cứu những quy luật phát triển của quan hệ sản xuất mới, con người xây dựng xã hội không có áp bức, bất công, vì tự do, ấm no, hạnh phúc cho mọi người. Giai đoạn đầu của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa là chủ nghĩa xã hội.

- Chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu những quy luật chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng xã hội mới. Chủ nghĩa xã hội khoa học đã chứng minh rằng, việc xã hội hoá lao động trong chủ nghĩa tư bản đã tạo ra cơ sở vật chất chủ yếu cho sự ra đời tất yếu của chủ nghĩa xã hội. Cơ sở lý luận của sự chuyển biến đó là chủ nghĩa Mác-Lênin và lực lượng xã hội, thực hiện sự chuyển biến đó là giai cấp công nhân và nhân dân lao động.