• Loading...
 
Tỉnh đoàn Yên Bái triển khai thực hiện chủ chương "1+1"
Ngày xuất bản: 12/10/2018 10:51:00 SA
Lượt xem: 1635

Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái hiện có 48.001 đoàn viên sinh hoạt tại 2.773 chi đoàn thuộc 469 tổ chức cơ sở Đoàn của 17 huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; 97.362  hội viên Hội LHTN Việt Nam 3.138 chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên (thuộc 10 Uỷ ban hội cấp huyện và tương đương, 04 Câu lạc bộ trực thuộc).

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, để góp phần nâng cao tỷ lệ thu hút, đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội,  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đề ra nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, hội viên trong đó đặc biệt quan tâm triển khai chủ trương "1+1", mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất 1 thanh niên tham gia tổ chức Đoàn – Hội. 

Theo đó, đến nay 17/17 huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tổ chức triển khai thực hiện, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn – Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên; triển khai thực hiện các công trình phần việc thanh niên có ý nghĩa, tạo môi trường để thanh niên được trải nghiệm, và tham gia các hoạt động, thu hút thanh niên vào tổ chức.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động Chi đoàn, Đoàn cơ sở. Gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của ĐVTN. Tập trung chỉ đạo cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở hàng tháng phải sắp xếp thời gian dự sinh hoạt Chi đoàn của thôn bản, khu phố để theo dõi, kiểm tra, góp ý giúp cho Chi đoàn cải tiến chương trình, nội dung nhằm thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn. Kịp thời quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đoàn, BCH Đoàn các cấp. 

Trong mỗi kỳ sinh hoạt của Chi đoàn đưa nội dung về chăm lo phát triển kinh tế, tư vấn, hướng dẫn cho đoàn viên tự tạo việc làm, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế cho bản thân và gia đình, tham gia các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Các đơn vị đã tổ chức các hoạt động của Chi đoàn, Đoàn cơ sở một cách linh hoạt cả về địa điểm, thời gian, hình thức và loại hình hoạt động... Qua đó, thu hút tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.

Ngoài ra, để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên, các cấp bộ Đoàn đã mở các lớp bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên, hội viên mới vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam gắn với các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm. Trong đó, có nhiều đơn vị đã tổ chức kết nạp đoàn viên, hội viên mới ngay tại các công trường thanh niên tình nguyện, khu tưởng niệm, khu di tích lịch sử. Thông qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng chính trị, củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đội viên, đoàn viên thanh niên tiếp tục phấn đấu rèn luyện.

Nhờ đó mà trong năm 2018, các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái đã giới thiệu thanh niên và kết nạp 9.832 thanh niên vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức Hội LHTN Việt Nam (trong đó, kết nạp 6.936 đoàn viên, 2.896 hội viên).

Lễ kết nạp Đoàn viên mới tại thành đoàn Yên Bái 

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên, hội viên thông qua các hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội; xây dựng và nhân rộng các mô hình chi đoàn trên địa bàn toàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội, quan tâm đến giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, qua đó tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn – Hội.

Huyền Trang – Thu Hiền