• Loading...
 

Ban TNNTCNVC&ĐT

  

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Văn Nhu

Trưởng ban

ĐT: 0916.584.882
Email: dovannhuyb@gmail.com

2

Hoàng Xuân Tuyên

Phó ban ĐT: 0977.735.666

3

Mai Lê Tuyền

Cán bộ ĐT: 0984.903.901
Email:
mailetuyen1983@gmail.com

4

 Trần Thị Thanh Hoa

 Cán bộ

ĐT: 0943.183.747
Email: thanhhoatdyb@gmail.com
5 Phí Duy Quỳnh Cán bộ

ĐT: 01237.867.555

ĐT: 02163.511.259

Email: banthanhnientdyb@gmail.com
       bantnnt.tdyb@yenbai.gov.vn