• Loading...
 

Ban Phong trào

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

 

Lương Văn Hải

 

Phó Trưởng ban

ĐT: 0982762682

email: xuanhaitdyb@gmail.com

2

Nguyễn Xuân Cường Chuyên viên

ĐT: 0915.293.799

email: 

3

Đèo Thị Mai Lan Chuyên viên

ĐT: 0349.587.421

email: 

4

Nguyễn Hoàng Dương Chuyên viên

ĐT: 0836.306.000

email: 

     5 Ngô Quang Minh Chuyên viên ĐT: 

Nguyễn Mai Phương Chuyên viên ĐT:  

ĐT: 02163.511.259

Email: 

banphongtraotdyb@gmail.com