• Loading...
 

Ban Phong trào

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Hoàng Anh Tùng

Trưởng ban

ĐT: 0946.557.703

Email: hoangtung1184@gmail.com

2

Đỗ Văn Nhu

Phó ban

ĐT: 0916.584.882
Email: dovannhuyb@gmail.com

3

Hoàng Xuân Tuyên

Phó ban

ĐT: 0977.735.666

Email: xuantuyen73@gmail.com

4

Đỗ Văn Cường

Chuyên viên

ĐT: 0987.399.000

Email: vancuongtdtn@gmail.com

5

Mai Lê Tuyền

Chuyên viên

ĐT: 0984.903.901
Email: mailetuyen1983@gmail.com

 6

Trần Thị Thanh Hoa

Chuyên viên

ĐT: 0943.183.747
Email: thanhhoatdyb@gmail.com

7

Nguyễn Thanh Thúy

Chuyên viên

ĐT: 0382.010.168

Email:thuycoibqlyb@gmail.com

8

Lương Văn Hải

Chuyên viên

ĐT: 0982.762.682

Email: xuanhaitdyb@gmail.com

ĐT: 02163.511.259

Email: banphongtraotdyb@gmail.com