• Loading...
 

Ban Phong trào

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Đỗ Văn Nhu

Trưởng ban

ĐT: 0916.584.882
Email: dovannhuyb@gmail.com

2

Hoàng Xuân Tuyên Phó ban

ĐT: 0977.735.666

Email: xuantuyen73@gmail.com

3

Nguyễn Thanh Thúy Chuyên viên

ĐT: 0382.010.168

Email:thuycoibqlyb@gmail.com

4

Lương Văn Hải Chuyên viên

ĐT: 0982.762.682

Email: xuanhaitdyb@gmail.com

 

     

ĐT: 02163.511.259

Email: banphongtraotdyb@gmail.com