• Loading...
 

Ban Thanh thiếu niên trường học

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Thào Thị Thùy Linh

Trưởng ban

ĐT: 0942.942.102

Email: thuylinh57yb@gmail.com
tttlinh.tdyb@yenbai.gov.vn

2 Nguyễn Thị Ngọc Hà Phó Trưởng ban

Email:ngochatdyb@gmail.com 

ĐT:

3

Lương Văn Hải

Cán bộ SĐT: 0982.762.682

ĐT: 02163.511.257

Email: thieunhitruonghoctdyb@gmail.com
bantnth.tdyb@yenbai.gov.vn