• Loading...
 

Ban Tuyên giáo

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lại Phương Tuyến

Cán bộ

ĐT:0944.919.990

Email: Laiphuongtuyen@gmail.com

 

2

Hoàng Văn Nối

Cán bộ

ĐT: 01279.181.488

Email:
vannoitdyb@gmail.com
hvnoi.tdyb@yenbai.gov.vn

3

Đinh Thị Thu Hiền

Cán bộ

ĐT: 0945.383.777

Email :
thuhientdyb@gmail.com
dtthien.tdyb@yenbai.gov.vn

4

 

 

 

ĐT: 02163.511.417

Email: bantuyengiaotdyb@gmail.com
                 bantuyengiao.tdyb@yenbai.gov.vn