• Loading...
 

Ban Tuyên giáo

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Triệu Trí Lộc 

Trưởng ban

ĐT: 0912.510.597

Email: loctt88@gmail.com

 

2

Thào Thị Thùy Linh 

Phó Ban 

ĐT: 0942.942.102

Email: thuylinh57yb@gmail.com

 

3

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Phó Ban 

ĐT: 0979.703.836

Email: ngochatdyb@gmail.com

4

Hoàng Văn Nối

Cán bộ

ĐT: 01279.181.488

Email:vannoitdyb@gmail.com

5

Lại Phương Tuyến

Cán bộ

ĐT: 0944.919.990

Email: laiphuongtuyen@gmail.com

6

Lương Văn Hải

Cán bộ

 ĐT: 0982.762.862

Email:xuanhaitdyb@gmail.com

ĐT: 02163.511.417

Email: bantuyengiaotdyb@gmail.com