• Loading...
 

Ban Tuyên giáo

TT

Họ tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Thào Thị Thùy Linh 

Trưởng ban

ĐT: 0942.942.102

Email: thuylinh57yb@gmail.com

2

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Phó Ban 

ĐT: 0979.703.836

Email: ngochatdyb@gmail.com

3

Dương Thị Vui Phó Ban

ĐT: 0348.689.165

email: 

4

Hà Thị Hạnh

Chuyên viên

ĐT: 0983.040.973

Email: hahanh76tdyb@gmail.com

5

Lại Phương Tuyến

Chuyên viên

ĐT: 0944.919.990

Email: laiphuongtuyen@gmail.com

     6 Nguyễn Hoàng Hạnh Chuyên viên  

Điện thoại: 02163.511.417

Email: bantuyengiaotdyb@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tuoitreyb

https://www.facebook.com/hoilhtnvietnamtinhyenbai