• Loading...
 

Trung tâm GTVL Thanh niên

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hoàng Xuân Tuyên Giám đốc

ĐT: 0977.735.666

Email:
xuantuyen73@gmail.com
hxtuyen.tdyb@yenbai.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Hưng

Phó Giám đốc

ĐT: 0915.987.220

3

Tô Kim Hồng

Cán bộ ĐT: 0988.671.019
Email: tkhong.tdyb@yenbai.gov.vn

ĐT: 0293.890.367

Email: trungtamgtvltnyb@gmail.com
                trungtamgtvl.tdyb@yenbai.gov.vn