• Loading...
 
 • Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 12/12/2012)

 • Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 • Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X - Chương I

  Chương I ĐOÀN VIÊN

 • Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X - Chương II

  Chương II NGUYÊN TẮC, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN

 • Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X - Chương III

  Chương III CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CỦA ĐOÀN Ở CẤP TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

 • 1-5 of 14<  1  2  3  >