• Loading...
 

Văn phòng Tỉnh đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Bùi Huyền Trang 

Chánh Văn phòng

ĐT: 0984.239.240

Email: huyentrangtdyb@gmail.com

2

Dương Thị Vui

Phó CVP

ĐT: 0348.689.165

3

Vũ Ngọc Hoàng

Chuyên viên

Phó CN UBKT

ĐT: 0966.801.222

Emai: vuhoangtdyb@gmail.com

4

Mai Lê Tuyền

Chuyên viên

ĐT: 0984.903.901

5

Phạm Thị Phương

Chuyên viên

ĐT: 0977.606.825

6

Đinh Ngọc Anh CB HĐ ĐT: 

7

Nguyễn Thu Hằng

Kế toán

ĐT: 0349.630.848

Email:nguyenhang471991@gmail.com

8

Nguyễn Văn Hùng

Lái xe

ĐT: 0965.099.558

9

Nguyễn Văn Thủy Bảo vệ ĐT: 0919.812.720

 

     

Điện thoại: 02163.852.396

Email: vanphongtdyb@gmail.com