• Loading...
 

Văn phòng Tỉnh đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Bùi Huyền Trang 

Chánh Văn phòng

ĐT: 02163.511.418

0984.239.240

Email: huyentrangtdyb@gmail.com

2

Hà Thị Nhường

Phó CVP

ĐT: 0975.480.144

Email: nhuongyb@gmail.com

3

Vũ Ngọc Hoàng

Chuyên viên

ĐT: 0966.801.222

Emai: vuhoangtdyb@gmail.com

4

Phạm Văn Hiếu

Chuyên viên

ĐT: 0983.454.891

Email:hieu0891@gmail.com

5

Hà Thị Hạnh

Văn thư

ĐT: 0983.040.973

Email:hahanh76tdyb@gmail.com

6

Nguyễn Thu Hằng

Kế toán

ĐT: 02163.511.419

       0349.630.848

Email:nguyenhang471991@gmail.com

7

Nguyễn Văn Hùng

Lái xe

ĐT: 0965.099.558

8

Đặng Văn Thảo

Lái xe

ĐT: 090.222.1987

9

Nguyễn Văn Thủy

Bảo vệ

ĐT: 0919.812.720

Điện thoại: 02163.852.396

Email: vanphongtdyb@gmail.com