• Loading...
 

Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hoàng Anh Tùng

Trưởng ban

ĐT: 0946.557.703

Email:
hoangtung1184@gmail.com

2

Lâm Thị Hoài

Phó Ban

ĐT: 0945.513.090

Email:
lamhoai85@gmail.com
lthoai.tdyb@yenbai.gov.vn

3

Đỗ Văn Cường

Cán bộ

ĐT: 0987.399.000

4

Lại Phương Tuyến

Cán bộ

ĐT: 0169.896.9881

Email : laiphuongtuyen@gmail.com

ĐT: 0293.511.258

Email: bandktdyb@gmail.com
                       bandkthtn.tdyb@yenbai.gov.vn