• Loading...
 
 • Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 03/2017: Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên, từ phong trào thanh niên xung phong đến phong trào thanh niên tình nguyện và các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2017 là những chủ đề chính trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2017.

 • Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 01, 02/2017: Mừng Đảng mừng xuân - Nét văn hoá mới của dân tộc

  Thông qua các hoạt động văn hóa mừng Đảng mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc của nhân dân đối với quê hương đất nước để qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

 • Bản tin sinh hoạt chi đoàn tháng 12-2015: Từ phong trào “Ba sẵn sàng” đến phong trào “Thanh niên tình nguyện”

  Phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” là nền tảng và tiền đề cho phong trào “Thanh niên tình nguyện”, in dấu son cho phong trào thanh niên Việt Nam.

 • Bản tin sinh hoạt chi đoàn tháng 11-2015: Bác Hồ với công tác giáo dục - đào tạo

  Sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ nói chung, công tác dạy học nói riêng. Người đã dạy rằng: một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có con người xã hội chủ nghĩa.

 • Bản tin sinh hoạt chi đoàn tháng 10-2015: Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng

  Những tư tưởng cơ bản về vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành quan điểm chỉ đạo, bài học kinh nghiệm quý báu và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Trong bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước ta hiện nay, việc đổi mới và chỉnh đốn đảng nhất là vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng đangnổi lên là một nhiệm vụ quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

 • 6-10 of 10<  1  2  >