• Loading...
 
Những chuyển biến từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Ngày xuất bản: 01/10/2018 12:00:00 SA
Lượt xem: 1913

              Qua 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, bước đầu đạt những kết quả ghi nhận.

Tỉnh đoàn là cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái. Tại cơ quan Tỉnh đoàn có 3 ban gồm: Văn phòng, Ban Tuyên giáo, Ban Phong trào và 01 đơn vị trực thuộc là Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi. Ngoài ra còn có các bộ phận kiêm nhiệm làm nhiệm vụ Thường trực: Uỷ ban Kiểm tra, Thường trực Hội đồng Đội, Thư­ờng trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái, Hội doanh nhân trẻ tỉnh.

Trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành các kế hoạch để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ mang tính cấp bách và thường xuyên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong kiểm điểm cuối năm 2016 – 2017, cá nhân từng đ/c UVBTV Tỉnh đoàn đã kiểm điểm gắn với theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nổi bật, năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện những nhiệm việc cần làm ngay năm 2018 để khắc phục khuyết điểm hạn chế sau kiểm điểm năm 2017. Trong đó, chỉ ra 35 nhiệm vụ cụ thể, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện tại các kỳ họp giao ban công tác hàng tháng. Trong 10 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo triển khai thực hiện 30 nhiệm vụ, thông qua các hoạt động tạo sự chuyển biến tích cực trong tác phong lề lối công tác của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn hạn chế: Một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra do các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; công tác thông tin báo cáo 2 chiều có lúc còn chậm, chưa đảm bảo.

 Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW; chỉ rõ nguyên nhân các hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ; theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện nghị quyết; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm trong thực hiện nghị quyết./.

BTG TỈNH ĐOÀN