• Loading...
 Số QĐ Ngày công bố Tên thông báo File
Số 454-QĐ/TĐTN-VP 30/12/2020 Quyết định về việc công bố công khai Dự toán Ngân sách năm 2021 của cơ quan Tỉnh đoàn Yên Bái
Số 294-QĐ/TĐTN-VP 13/12/2019 Quyết định về việc công bố công khai Dự toán Ngân sách năm 2020 của cơ quan Tỉnh đoàn Yên Bái

Số QĐ Ngày công bố Tên thông báo File
Quý II năm 2021 10/7/2021 Công khai thực hiện Dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2021
Quý I năm 2021 10/4/2021 Công khai thực hiện Dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2021
Năm 2020 25/3/2021 Công khai thực hiện Dự toán thu chi ngân sách năm 2020
Quý IV năm 2020 15/1/2021 Công khai thực hiện Dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2020
Quý III năm 2020 10/10/2020 Công khai thực hiện Dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2020
6 tháng đầu năm 2020 10/7/2020 Công khai thực hiện Dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2020
Quý II năm 2020 10/7/2020 Công khai thực hiện Dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2020
Quý I năm 2020 10/4/2020 Công khai thực hiện Dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2020

Số QĐ Ngày công bố Tên thông báo File

Tổng hợp tình hình công khai


Số QĐ Ngày công bố Tên thông báo File