• Loading...
 
Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh đóng góp nhiều ý kiến đối với Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII
Ngày xuất bản: 28/10/2020 9:46:00 SA
Lượt xem: 2475

BBT: Sau khi Trung ương Đảng công bố rộng rãi Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII lấy ý kiến toàn thể nhân dân; thực hiện Công văn số 1267-CV/TĐTN-PT ngày 22/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Câu lạc bộ lý luận trẻ đã có nhiều ý kiến đóng góp đối với Văn kiện Đại hội.

Hầu hết ý kiến của các thành viên Câu lạc bộ đều đồng tình cao với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các dự thảo Văn kiện đã được chuẩn bị chu đáo, công phu, có chất lượng; bố cục hợp lý, nội dung dự thảo của các Văn kiện đã đánh giá toàn diện các mặt công tác trong nhiệm kỳ, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận đánh giá những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sát với thực tiễn và điều kiện đất nước trong tình hình hiện nay và trong nhiệm kỳ tới.

 Đối với Báo cáo chính trị, đồng chí Đồng Thị Thùy Trang - Thành viên CLB – Giảng viên Trường Chính trị tỉnh có ý kiến: đề nghị đưa thêm cụm từ “tiếp tục” trước “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...” để thể hiện sự kế thừa ở Đại hội lần thứ XII; thêm cụm từ “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng” thành: Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc bổ sung này phù hợp với đặc điểm công tác xây Đảng hiện nay, có ý nghĩa chỉ đạo, định hướng xuyên suốt, phản ánh đúng điều căn cốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và phù hợp với mục (nội dung) XIV: xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Vũ - Thành viên CLB – chuyên viên Hội VHNT tỉnh có ý kiến đối với nội dung Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững; cần đi sâu, phân tích, làm rõ vấn đề liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như dự thảo đã đề ra, có lộ trình, thời gian cụ thể. Đề nghị bổ sung nguyên nhân thứ 4 của phần những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đề nghị bổ sung từ “chưa cao” trước từ “chưa đều” thành “chưa cao, chưa đều, chưa thật đồng bộ”. Cùng với đó, bổ sung, số liệu thực hiện chỉ tiêu nghị quyết từng giai đoạn, có đối chiếu so sánh để làm nổi bật kết quả công cuộc đổi mới đất nước sau 35 năm.

 

Thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh tham gia Hội nghị lấy ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng XIII

Về tầm nhìn và định hướng phát triển, đồng chí Hoàng Thị Lan Hương - Thành viên CLB – Phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh cho rằng: Chỉ tiêu về bảo vệ môi trường mục tiêu “Đến năm 2025, tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95-100 % và nông thôn là 93-95%, tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 92%; tỉ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; giữ tỉ lệ che phủ rừng ổn định 42%”. Với tiêu chí trên ở nhiều vùng nông thôn miền núi như tỉnh Yên Bái là rất khó thực hiện. Định hướng thứ 7 trong “định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030”, đề nghị thay thế cụm từ “Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, kỷ cương; bảo đảm an ninh kinh tế” bằng cụm từ “bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh tế”.


Đ/c Đồng Mạnh Linh - Phó Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh phát biểu tại Hội nghị


Thành viên CLB Lý luận trẻ tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến Văn kiện ĐH Đảng XIII

Các thành viên khác trong Câu lạc bộ Lý luận trẻ cũng đóng góp rất nhiều ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Các ý kiến của các thành viên được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ tổng hợp thành văn bản, gửi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổng hợp gửi Trung ương.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Quá đó, thể hiện trí tuệ, sự hiểu biết và ý thức chính trị của Câu lạc bộ Lý luận trẻ.

BTG