• Loading...
 
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Ngày xuất bản: 21/09/2021 2:54:00 CH
Lượt xem: 194

 

            Ngày 17/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Để lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên. Chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội báo cáo trình đại hội. Báo cáo trình Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 05 năm qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới trên cơ sở dự báo sát, đúng tình hình,m sát các chủ trương, chính sách về công tác thanh niên, nhất là nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp bộ đoàn; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, tiên phong trong ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số. Chăm lo đời sống tinh thần, phát triển các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng thế hệ trẻ Yên Bái Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; xây dựng cng cố tổ chức đoàn thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho đảng và hệ thống chính trị.

2. Lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự cơ quan lãnh đạo các cấp của đoàn; tập trung chỉ đạo tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bố trí, điều động cán bộ để chuẩn bị một bước cho nhân sự đại hội đoàn các cấp; đồng thời, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Rà soát, quan tâm bố trí công tác phù hợp cho cán bộ đoàn chuyên trách đã hết tuổi công tác đoàn theo quy định, nhất là cán bộ giữ chức vụ quản lý. Coi trọng hơn nữa việc trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực. Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp phối hợp với đoàn cấp trên lãnh đạo việc chuẩn bị nhân sự tham gia ban chấp hành đoàn khóa mới bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, uy tín,số lượng và cơ cấu hợp lý đúng nguyên tắc, quy trình theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ và hướng dẫn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về  nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên. Chỉ đạo đoàn thanh niên các cấp phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng đại hội; đa dạng hóa hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tăng cường biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến. Giao cho đoàn thanh niên thực hiện một số công trình, phần việc cụ thể phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị, đồng thời triển khai một số chương trình, công trình thanh chăm lo cho thanh thiếu nhi để lập thành tích chào mừng thành công Đại hội.

4. Ban cán sự đảng y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo bố trí kinh phí đại hội đoàn các cấp trong dự toán chi ngân sách năm 2022; chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng quan tâm, phối hợp bảo đảm những điều kiện cần thiết để Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tổ chức Đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ và bảo đảm an toàn, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

5. Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, nội dung văn kiện, công tác nhân sự và các công tác bảo đảm khác, trong đó cần xây dựng phương án tổ chức đại hội đối với trường hợp tình hình dịch bệnh Covid - 19 trong tỉnh có diễn biến phức tạp.

Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở, cấp huyện từ đầu quý I/2022 đến hết quý II/2022; Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tổ chức vào tháng 9 năm 2022.

Ban dân vận tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện chỉ thị này.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

 

BTG T/h