• Loading...
 
4 hình mẫu Thanh niên Yên Bái thời kỳ mới năm 2021
Ngày xuất bản: 06/05/2021 2:52:00 CH
Lượt xem: 121

Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giai đoạn 2018 - 2022” cụ thể và đi vào chiều sâu hơn, ngày 06/5/2021, Huyện đoàn Lục Yên đã tổ chức tuyên truyền triển khai 4 tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới năm 2021 cho trên 100 đoàn viên, thanh niên.

Toàn cảnh Hội nghị do huyện đoàn Lục Yên tổ chức

Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022”, dựa trên nền tảng các giá trị “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” cụ thể hóa thành 12 tiêu chí gồm: Có lý tưởng cách mạng; Bản lĩnh vững vàng; Giàu lòng yêu nước; Đạo đức trong sáng; Lối sống văn hóa; Tuân thủ pháp luật; Tiên phong hành động; Sáng tạo không ngừng; Học tập liên tục; Có sức khỏe tốt; Kỹ năng phù hợp; Khát vọng vươn lên. Trong năm 2021, Tỉnh đoàn Yên Bái định hướng các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai các tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, lựa chọn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lục Yên triển khai các hoạt động tuyên truyền, định hướng 4 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, cụ thể 4 tiêu chí:

Tiêu chí 1:  Có lý tưởng, bản lĩnh cách mạng

Tiêu chí 2: Đạo đức, lối sống văn hóa trong sáng

Tiêu chí 3: Sáng tạo không ngừng.

Tiêu chí 4: Có ý chí, khát vọng vươn lên

Cuộc vận động là hoạt động thiết thực, góp phần giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thời đại mới. Thông qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động. Góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại./.

Dương Vui